HASMAWATI, H.; KAMARIAH, N.; SYUKUR, A. T. QUALITY ANALYSIS OF HEALTH SERVICES IN SYECH YUSUF REGIONAL HOSPITAL RADIOLOGY DEPARTMENT GOWA REGENCY. Jurnal Administrasi Negara, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 161–176, 2018. DOI: 10.33509/jan.v24i3.415. Disponível em: https://journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/view/415. Acesso em: 25 mar. 2023.